بالا

کمیته انظباطی

با توجه به جايگاه رفيع دانشگاه در هر اجتماعي و اهميت سلامت رواني و معنوي محيطهاي دانشگاهي در صورت نياز به

اصلاح رفتار دانشجويان خاطي  . كميته انضباطي مطابق با آئين نامه انضباطي مطابق با آئين نامه انضباطي فعاليت مي كند

اميد است كليه دانشجويان با رعايت موازين اخلاقي و رفتاري به حفظ قداست اين مكان و رعايت حقوق سايرين .ياري رسانند .

مراجع رسيدگي

الف.كميته انضباط

ب. كميته انضباطي تجديد نظر

ج. كميته انضباطي مركزي

چكيده تخلفات

الف. جرايم عمومي و قضائي

ب. تخلفات آموزشي .امتحانات و اداري

ج .تخلفات سياسي و امنيتي

د .تخلفات اخلاقي