بالا

نقل و انتقالات

انتقال يا مهماني دانشجويان در صورت نداشتن منع ادامه تحصيل مطابق با شرايط آئين نامه امكان پذير است