بالا

نظام وظیفه

سنوات تحصيلي كليه دانشجويان مشمول  دوره كارداني از مهرماه سال ۹۰از ۳ سال به ۲/۵ سال يعني به ۵ نيمسال

كاهش يافته است . لذا در صورت اتمام سنوات مذكور در صورت صدور مجوز افزايش سنوات نظام وظيفه

عمومي ادامه تحصيلي يا اتمام دوره ميسر خواهد بوداز مهرماه سال ۹۰ طبق مقررات  اعلام شده افراد

مشمولي كه نتوانددروس دوره تحصيلي خود را در مدت مجاز ۲/۵ سال به اتمام برسانند و برابر كميسيون

موارد خاص و مجوز وظيفه عمومي در مدتي بيش از سنوات مجاز مذكور فوق الذكر در دوره مربوطه

فارغ التحصيل گردند. از ادامه تحصيل در مقطع بالا تر تا پايان خدمت وظيفه عمومي منع خواهد شد

پس از اتمام دروس دوره  واعلام تمامي نمرات  جهت دريافت لغو معافيت  تحصيلي به مسئول

ذيربط مراجعه فرمائيد.در صورت عدم مراجعه مشمولين به دانشگاه جهت اتخاب واحد و ادامه تحصيل

اين امر به منزله انصراف دانشجو از ادامه تحصيل تلقي شده و معافيت اين دسته از دانشجويان لغو

خواهد شد.در صورت فراغت ازتحصيل انصراف يا اخراج حتماَ جهت دريافت لغو معافيت تحصيلي به

مسئول ذيربط مراجعه فرمائيد،زيرا لغو معافيت تحصيلي اين دسته از دانشجويان در كوتاه ترين زمان

ممكن صادر و به اداره وظيفه عمومي شهرستان تحويل داده مي شود.لذا هرگونه عواقب ناشي

از عدم مراجعه دانشجو صرفا به عهده ايشان بوده و مسئوليتي متوجه دانشگاه نمي باشد .