بالا

فارغ التحصیلان

الف . تشكيل پرونده هاي فارغ التحصيلي  ب .صدور گواهي نامه هاي موقت ج- تحويل مدارك به دانشجويان

دانشجويان در آخرين نيمسال تحصيلي موظف به تشكيل پروندهاي فارغ التحصيلي مي باشند

تحويل هرگونه اصل مدارك به خود شخص يا هر كسي كه وكالت محضري از ولي دارند ميسر مي باشد.

دانشجوياني كه از وام صندوق رفاه استفاده نموده اندمي تواننداصل گواهي نامه موقت خود را تحويل بگيرند.

لذا از تحويل دانشنامه به اين دسته از دانشجويان به شرط تسويه حساب وام صندوق انجام خواهد گرفت

جهت دريافت دانشنامه به فارغ التحصيلان محترم موظف به تحويل اصل گواهي نامه موقت خود به طور سالم به مسئول ذيربط مي باشند.

  مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده هاي فارغ التحصيلي . 

الف)پوشه ۱ عدد

ب)عكس ۳*۴(۳قطعه)

ج)اصل شناسنامه به همراه ۲ سري كپي از تمام صفحات آن

د)اصل وكپي كارت ملي

و)اصل كارت پايان خدمت يا معافيت به همراه دو عدد كپي پشت رو

ه)اصل گواهينامه پايان  تحصيلات متوسطه به همراه  ۲عدد كپي

ي)- اصل تائيديه تحصيلي

دو عدد فيش بانك ملي : ۵۵۰۰۰ ريال به شماره حساب :۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴  و. ۲۰۰۰۰ريال به شماره حساب :۰۱۰۴۷۰۱۹۷۸۰۰۰ وكارت دانشجوئي