بالا

سلف سرویس

دانشجويان در صورت نياز جهت استفاده از سلف سرويس دانشگاه آزاد واحد آستارا را با واريز مبلغ حداقل ۷۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۵۲۰۸۸۶۸۰۰۴ بانك ملي به امور دانشجوئي آستارا مراجعه فرمائيد