بالا

زمان بندی امتحانات

برنامه امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱

تاریخساعت۱۰-۸۳۰/۱۲-۳۰/۱۰۱۶-۱۴
۰۴/۰۳/۹۲ریاضی پیش- کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنیفیزیک الکتریسیته و مغناطیس- تمرینهای معماری ۲ –حقوق تجارت -ترمودینامیک 
۰۵/۰۳/۹۲فیزیک مکانیک – فیزیک عمومیکار آفرینی- کارآفرینی و پروژه – روشهای آموزش در تربیت بدنیاقتصاد خرد-برنامه سازی پیشرفته ۱
۰۶/۰۳/۹۲فیزیک پیش- ذخیره و بازیابی اطلاعاتوصایای امام – نقشه کشی ساختمانهای بتنیروشنایی فنی
۰۷/۰۳/۹۲زبان خارجه- زبان خارجی عمومیمقاومت مصالح- تغذیه ورزش- یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی-سخت افزار کامپیوتر ۲- نقشه برداری عمومی ۲ 
۰۸/۰۳/۹۲زبان پیشماشین های الکتریکی مخصوص-ایستایی۲ – حرکت شناسی و بیومکانیک – مبانی مهندسی نرم فزار-استاتیک 
۰۹/۰۳/۹۲مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی- مبانی کامپیوتر و ویژوال بیسیک-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 

اصول هیدرولیک و پنوماتیک- علم مواد- هیدرولیک و پنوماتیک-ریاضی عمومی ۱ – ساختمان داده ها 
۱۱/۰۳/۹۲تکنولوژی دستگاه های الکتریکی خودرو- رسم گسترس کانالها- الکترونیک عمومی- شیوه ارائه نوشتاری و گفتاریتهویه مطبوع تابستانی(۲)- مبانی دیجیتال – آشنایی با معماری اسلامی ۱ –کلیات اصول حسابداری- اصول حسابداری- فیزیولوژی ورزشی – تعیین موقعیت نسبت به اجرام سماوی-مباحث ویژه 
۱۲/۰۳/۹۲آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن- حسابداری صنعتی ۱مکانیک سیالات- فیزیک حرارت- تکنولوژی مولد قدرت- ایمنی در برق- شبکه های  محلی کامپیوتر 
۱۳/۰۳/۹۲آناتومی و فیزیولوژی انسانی ۳- سیستم عامل ۲اخلاق اسلامیفرزکاری۱ –مبانی سیستم های قدرت- آشنایی با معماری جهان – پایگاه داده ها- کارتوگرافی
۱۸/۰۳/۹۲تکنولوژی شاسی و بدنه- کلیات حقوق- مبانی الکترونیک –برنامه نویسی کامپیوترنقشه کشی حرارت مرکزی با آب گرم – ماشین های الکتریکی ۳ فاز- حسابداری شرکتهای ۱- حسابداری صنعتی – اصول مربیگری – آمار و احتمالات- زبان ماشین و اسمبلی 
۱۹/۰۳/۹۲ریاضی ۷- ریاضی کاربردی- پرسپکتیو-محیط های چند رسانه ایفارسی عمومیرسم فنی ۴- نقشه کشی با کامپیوتر- تحلیل مدارهای الکتریکی
۲۰/۰۳/۹۲مکانیک کاربردی- متره و برآورد- مباحث ویژه- برنامه نویسی مبتنی بر وبحرارت مرکزی با هوای گرم با پروژه- تنظیم خانواده و جمعیت- ماشین آلات ساختمانی و راه سازی- روشهای آماری- کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری ۳ 
۲۱/۰۳/۹۲اجزا ماشین- اصول سرپرستی(آقای آصفی- آقای اصلانپور)– اصول سرپرستی در تربیت بدنی(خانم عظیمی)

 

آلودگی محیط زیست- درک و بیان معماری ۱- اصول سرپرستی(آقای هوشیار)- آیین نامه های ساختمانی –برنامه سازی پیشرفته ۲-فتوگرامتری۱ 
۲۲/۰۳/۹۲ریاضی عمومی(خ علی نیا)  – اندیشه اسلامی ۱-  اصول و مبانی تربیت بدنیریاضی ۶- ریاضی عمومی – ریاضی عمومی و مقدمات آمارزبان فنی- کنترل صنعتی- هندسه ترسیمی