بالا

ریاست

معاون دانشگاه ورئيس مجتمع فرهنگي و آموزشي سما آستارا

نام ونام خانوادگي : دكتر سید مهدی میرکاظمی