خوش آمدید
تماس 01344833595
بالا

ریاست

  /  ریاست

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) و رئیس دانشکده مهارتی و کاربنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهدی میرکاظمی

Email: s.m.mirkazemi@iau-astara.ac.ir