بالا

تربیت بدنی و ورزش

درصورت تمايل . دانشجويان علاقه مند مي توانند با مراجعه به مسئول دانشجوئي آ مزشكده در فعاليعت هاي تربيت بدني

دانشكده سما مطابق با تقويم اجرايي سازمان سما يا در فعاليت هاي فوق برنامه تربيت بدني دانشكده  وحتي

فعاليتهاي تربيت بدني دانشگاه آزاد  اسلامي واحد آستارا فعاليت نمايند