بالا

آیین نامه های آموزشی

دانشكده

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم ،دانشكده برق ،دانشكده الهيات و نظايرآن.

گروه آموزشي

گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد.مانند گرو رياضي ، گروه معارف اسلامي و نظاير آن.

دوره هاي تحصيلي

دوره تحصيلي مجموعه اي از دروس منسجم ، هماهنگ و به هم وابسته در يك رشته تحصيلي كه در نظام خاص در مدتي معين به صورت منظم به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود مانند دوره هي كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و…

رشته

رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي ، علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي ، هنر ، تربيت معلم و علمي – كاربردي ) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص واز ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد.

گرايش

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بريك تخصص باشد گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از ۷ درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از ۳۰ درصد كل واحدها بيشتر باشد.

استاد

هر مدرس كه مسؤوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد استاد ناميده مي شود.

ماده ۷ : آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي براساس نظام واحدي است.

ماده ۸ : در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يک درس به همان درس محدود مي گردد.

تعریف واحد درسی

 ماده ۹: يک واحد درس نظري، مقدار درسي است که مفاد آن طي ۱۶ جلسه يک ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي آزمايشگاهي ۳۲ ساعت، کارگاهي ۴۸ ساعت و عمليات صحرايي ۶۴ ساعت مي باشد.

تبصره۱ – اجراي دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.

سال تحصیلی

 ماده ۱۰: هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و برحسب لزوم يک دوره تابستاني است . هر نيمسال تحصيلي شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستاني شامل ۶ هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

ماده ۱۱: يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در ۱۶ جلسه يک ساعتي و در طول دوره تابستاني در ۶ هفته ( ۱۶ جلسه ) تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي ، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در ۱۶ هفته و ۶ هفته تقسيم مي شود.

تبصره  در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط و تصويب سازمان مرکزي دانشگاه مي توان  يک واحد درسي را در مدتي کوتاهتر از ۱۶ هفته تدريس نمود. مشروط بر اينکه مجموع ساعات هر واحد درسي از حد مقرر خود کمتر نشود.